Personvernerklæring


Nordisk E-handelssertifisering behandler personopplysninger. Begrepet "personinformasjon" betyr informasjon som direkte eller indirekte kan henføres til én person. Merk at rene bedriftsopplysninger er normalt ikke er personopplysninger. Opplysninger om et norsk privat firma er imidlertid personopplysninger fordi innehaveren alltid er en fysisk person.

Personopplysningene som kan behandles er i hovedsak de som du direkte eller indirekte gir oss gjennom et program ved søknad om Sertifisert E-handel eller via vår hjemmeside, e-post eller telefon.

Sertifisert E-handel kan også utlevere personopplysninger til sine partnere, som da kan behandle disse personopplysningene. Partnere har ikke tillatelse til å bruke personopplysninger til andre formål enn Nordisk E-handelssertifisering.

Informasjon vil ikke bli delt med partnere eller andre tredjeparter for andre formål enn for at oss eller de skal kunne utføre drift av tjenesten Sertifisert E-handel.

Nordisk E-handelssertifisering medvirker ikke til å sende e-post, såkalt spam. Du kan motta e-post vedrørende Sertifisert E-handel eller annen kommunikasjon som du har anmodet om, samt informasjon, nyhetsbrev eller tilbud. E-postutsendelser vedrørende varer eller tjenester som ikke er direkte relatert til vår aktivitet forekommer ikke. Dersom automatiske utsendelser skulle forekomme, kan du enkelt avmelde deg disse via en lenke i e-posten.

I henhold til svensk lov om elektronisk kommunikasjon, skal alle som besøker et nettsted med informasjonskapsler (cookies) ha informasjon om dette, hva disse informasjonskapslene brukes til og hvordan informasjonskapsler kan unngås.

Dette nettstedet kan inneholde informasjonskapsler for å presentere den besøkende innhold i en bestemt rekkefølge eller etter visse kriterier, spore kampanjer eller tilbud og til å samle generell besøksstatistikk.

Hvis du ikke vil godta cookies, kan nettleseren din innstilles til automatisk å avvise lagring av informasjonskapsler eller bli informert hver gang et nettsted ber om å få lagre en informasjonskapsel. Gjennom nettleseren kan du også slette tidligere lagrede informasjonskapsler. Se nettleserens hjelpesider for mer informasjon.

Krav for Sertifisert E-handel


For godkjent sertifisering skal krav og regler som beskrevet under være oppfylt. Utsteder av sertifiseringen kan gjøre unntak ved spesielle tilfeller.

Firmaet;

 • Skal være registrert i Sverige, Norge eller Danmark.
 • Må ikke ha søkt om eller være konkurs.
 • Må ikke være økonomisk insolvent.
 • Må ikke ha byttet ut flertallet i styret i løpet av de siste 6 månedene.

Nettstedet:

 • Skal bruke kryptering der sensitiv betalingsinformasjon sendes eller vises.
 • Skal presentere en policy for personvern anti-spam overfor kundene.

Sertifiseringen kan trekkes tilbake dersom Nordisk E-handelssertifsiering eller utsteder av sertifisering mener at selskapet/nettstedet:

 • Ikke oppfyller samtlige krav nevnt over.
 • Ikke oppfylle kundeløftet.
 • Ikke løser alvorlige klager fra kunder.
 • Ikke svarer på henvendelser innen rimelig tid.
 • Utleverer personopplysninger, e-postadresser eller annen kundeinformasjon til tredjepart uten kundens uttrykkelige samtykke.
 • Sender nyhetsbrev eller lignende, selv om kunden har avsluttet abonnementet på dette.
 • Ikke har dekning for påstandene i markedsføringen.
 • Presenterer forvirrende prisinformasjon eller produkt/ tjenestebeskrivelser.
 • Har ubetalt gjeld knyttet til sertifisering.
 • Viser faste bilder av merkingen eller merking som ikke er knyttet til butikkens sertifikat hos oss.
 • Bryter mot svensk, norsk eller dansk lov (den respektive).

Betingelser for kjøpsbeskyttelse


Kjøpsbeskyttelsen gjelder automatisk og er kostnadsfri for alle som er godkjent som Sertifisert E-handel. Når du bestiller, kan du kontrollere sertifiseringen ved å klikke på det datomerkede symbol i butikken. Du vil da komme til vår sertifikatside. Du kan også se på dette: Kontroller e-butikk.

Begrensninger:

 • Kjøpsbeskyttelsen gjelder når kjøperen har bedt om, men ikke mottatt noen kompensasjon fra e-butikken for en betalt vare ved uteblitt levering, eller når et annet produkt enn det bestilte er sendt til kjøperen.
 • Kjøpsbeskyttelsen gjelder hvis kjøperen har klaget til Nordisk E-handelssertifisering senest en måned etter bestillingsdato, og hvis det gjøres fra samme e-postadresse som ble brukt ved kjøpet.
 • Kjøper må bistå med nødvendig informasjon som kreves for at Nordisk E-handelssertifisering skal kunne behandle klagen.
 • Kjøpsbeskyttelsen er bare gyldig dersom bestillingen blir gjort mens butikken var en Sertifisert E-handel.
 • Kjøpsbeskyttelsen gjelder bare fysiske produkter.
 • Kjøpsbeskyttelsen gjelder bare for personer som er eldre enn 18 år og er folkeregistrert i Norge, Sverige eller Danmark.
 • Kjøpsbeskyttelsen gjelder ikke for varer som er bestilt til postboksadresse.
 • Kjøpsbeskyttelsen gjelder økonomisk kompensasjon for tap av penger, ikke tid, følgevirkninger eller andre konsekvenser.
 • Full betaling av kjøpesummen må være gjort og betalingsbevis må kunne fremvises.
 • Betaling må gjøres via en betalingstjeneste (ikke bankoverføring).
 • Kjøpsbeskyttelsen dekker maksimalt inntil 10 000 (i lokal valuta i Sverige, Norge og Danmark) per person og butikk.
 • Betaling skjer først etter at refundering er forsøkt hos kortutsteder eller annen betalingstjeneste, men ikke tidligere enn en måned og ikke senere enn tre måneder etter mottatt klage.
 • Kjøpsbeskyttelsen dekker høyst 10 bestillinger per hendelse i en e-butikk som er godkjent som Sertifisert E-handel. Med hendelse mens et kjøp av en forbruker som oppfyller alle kriteriene over. Hendelser blir behandlet i kronologisk rekkefølge etter tidspunktet for klager til oss.

Vilkår for Sertifisert E-handel


Sertifisert E-handel koster SEK 0 den første måneden, deretter SEK 299 pr. måned. Oppsigelsestiden gjelder ikke i løpet av den første måneden, deretter tre kalendermåneder. Betalingsbetingelser er faktura med 30 dagers forfall. Priser er angitt ekskl. mva. Purregebyr SEK 60. Du får betalingsalternativ for 3, 6 og 12 måneders forhåndsbetaling. For gyldig oppsigelse må sertifiseringen være fjernet fra nettstedet innen avtaleperiodens slutt. Oppsigelse skal skje skriftlig per post eller e-post og bekreftes via e-post. Dersom utsteder av sertifikat mener det er nødvendig i henhold til fastsatte regler å inndra sertifiseringen, har det sertifiserte selskapet ingen rett til kompensasjon eller annen kompensasjon unntatt refusjon av eventuelle forhåndsbetalt månedlige avgifter. Den sertifiserte bedriften plikter å holde utstederen av sertifikatet skadesløs fra krav fra tredjepart relatert til sertifiseringen. Avtalepart er Bit Security AB, org.nr. 556647-4259 (Sverige).

Vedtekter


§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn (firma) er Nordisk E-handelscertifiering (Svenska), Nordisk E-handelssertifisering (Norska), Nordisk E-handelscertificering (Danska), Nordic E-commerce Certification (Engelska).

§ 2 Föreningens form

Foreningen er en ideell förening.

§ 3 Foreningens kontor

Foreningen har sitt forretningskontor i Stockholm kommune, Stockholms län, Sverige.

§ 4 Signaturfullmakt

Styremedlemmene har signaturfullmakt samt den eller de personer som styret velger å tildele signaturfullmakt.

§ 5 Regnskapsår

Foreningens regnskapsår går fra 1. januar til 31. desember.

§ 6 Formål

Foreningens formål er å fremme et så trygt og sikkert miljø som mulig for forbrukere av varer og tjenester på Internett gjennom en av denne forening utarbeidet kvalitetsmerking.

§ 7 Virksomhet

Foreningen vil utvikle og opprettholde en selvstendig kravstandard for Internett-sider for å gjøre det enklere for offentlighet og kunder å vurdere hvor sikker og pålitelig bruken av nettsteder og deres tjenester er. Dette gjelder både IT-sikkerhet og hvordan selskapet bak nettstedet drives for å bli klassifisert som seriøst, sikkert og pålitelig. Foreningen utnevner og godkjenner de parter som har rett til å sertifisere i henhold til fastsatt regelverk.

§ 8 Medlemskap

Som medlem kan antas en fysisk eller juridisk person, både svenske og utenlandske som forplikter seg til å følge foreningens vedtekter og beslutninger og bidra til realiseringen av foreningens formål. Søknader om opptak blir vurdert og innvilget av styret eller en som styret har valgt ut.

§ 9 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastsettes av generalforsamlingen. Avgiften skal være relatert til foreningens administrative utgifter.

§ 10 Medlemsforpliktelser

Alle medlemmer skal hvert år betale medlemsavgift til foreningen, samt forøvrig følge foreningens vedtekter og beslutninger.

§ 11 Eksklusjon

Et medlem som bryter grunnloven eller som åpenbart skader foreningen eller motarbeider dens interesser eller formål, kan av styret ekskluderes fra foreningen.

§ 12 Støttemedlemmer

Som støttemedlem antas en fysisk eller juridisk person som ønsker det, og som har bidratt med et valgfritt pengebeløp til foreningen. Beløpsgrense og gyldighetstid fastsettes av styret. Støttemedlem har ikke oppmøte-, tale- og stemmerett på generalforsamlingen.

§ 13 Styret

Styret skal bestå av minimum to og maksimum fem medlemmer og et minimum av null og maksimum fem varamedlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer velges av generalforsamlingen for perioden frem til slutten av neste generalforsamling.

Styret konstituerer seg selv kort tid etter møtet.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved likt stemmeantall har styreleder dobbeltstemme.

§ 14 Besluttende organ

Generalforsamlingen er foreningens høyest besluttende organ.

§ 15 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes innen seks måneder etter regnskapsåret til det tidspunkt og sted som styret bestemmer.

De innkalles til ekstraordinær generalforsamling når styret bestemmer det, eller når minst halvparten av medlemmene i foreningen legger frem en skriftlig anmodning om dette. I innkallingen til ekstraordinær generalforsamling skal det opplyses om saken(e) som skal behandles.

På generalforsamlingen (og eventuelt på den ekstraordinære generalforsamlingen), skal følgende saker behandles:

 1. Åpning av møtet.
 2. Valg av møteleder og referent for møtet.
 3. Spørsmålet om forsamlingen er blitt korrekt innkalt.
 4. Valg av en eller to personer som sammen med møteleder signerer protokollen.
 5. Styrets årsberetning.
 6. Resultat og balanse.
 7. Beslutning om ansvarsfrihet for styremedlemmene.
 8. Fastsettelse av medlemsavgift for kommende regnskapsår.
 9. Fastsettelse av antall styremedlemmer og varamedlemmer som skal velges.
 10. Valg av styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer.
 11. Valg av valgkomitéli>
 12. Forslag fra styret.
 13. Innkomne forslag.
 14. Andre spørsmål.
 15. Avslutning av møtet.

§ 16 Innkallings- og talerett

Innkalling til møtet skal skje skriftlig via brev eller e-post minst to uker før møtet og inneholde opplysninger om innkomne saker og styrets forslag. Forslag fra medlemmer skal være mottatt av styret senest tre uker før møtet.

§ 17 Beslutningsdyktighet

Beslutninger på generalforsamlingen vedtas med alminnelig flertall, med unntak av spørsmål om endring av vedtekter eller vedtak som er regulert i henhold til § 18 vedtekter og § 19 oppløsning. Ved stemmelikhet avgjør formannens stemme.

§ 18 Stemmerett

På årsmøtet har hvert enkelt medlem én stemme. Stemmerett skal utøves personlig eller gjennom fullmakt. En representant kan på det meste representerer seg selv og et annet medlem.

§ 19 Vedtekter

Vedtak om vedtektsendring skal tas av to etterfølgende generalforsamlinger, hvorav minst en skal være generalforsamlingen. For at en beslutning skal være gyldig, kreves det dessuten at minst tre fjerdedeler av de avgitte stemmene er for forslaget.

§ 20 Oppløsning

Foreningen oppløses gjennom vedtak av generalforsamlingen. Foreningen kan ikke oppløses så lenge minst tre medlemmer av foreningen vil fortsette arbeidet. Ved oppløsning overlates alle eiendeler til foreningens grunnlegger.

Misbruk


Vi ser alvorlig på misbruk av varemerket Sertifisert E-handel. For å beskytte merkevaren og konseptet, vil vi iverksette tiltak mot misbruk. Merkingen (logoen) for Sertifisert E-handel er et registrert varemerke.

Bare en nettbutikk som er sertifisert som Sertifisert E-handel av Nordisk E-handelssertifsiering kan vise merket (logoen) for Sertifisert E-handel eller henvise til at de er sertifisert som Sertifisert E-handel. Merkingen (logoen) må legges inn med det skriptet som gis ved godkjenning. Når dette er gjøres korrekt, lastes logoen ned fra serverne til Nordisk E-handelssertifsiering og viser et datostempel i symbolet som også er klikkbart. Et klikk på symbolet tar deg til nettstedet vårt og sidesertifikatet som bekrefter at den aktuelle e-butikken er sertifisert som Sertifisert E-handel.

Det er heller ikke tillatt for en godkjent Sertifisert E-handel å legge inn logoen på noen annen måte enn med det skriptet som er gitt. Publisering av logoen som et statisk (fast) bilde er ikke tillatt og kan føre til tilbakekalling av sertifiseringen.

Ethvert misbruk av Sertifisert E-handel symbolet betyr bl.a. bedrageri og brudd på varemerkerettigheter og vil bli rapportert og fulgt opp rettslig så vel som med våre leverandører og partnere innen e-handelsplattformer og webhotell.

Ønsker du som kunde å publisere logoen for Sertifisert E-handel i trykt form eller i en annen sammenheng, tillater vi dette i skriftlig form. Ta kontakt med oss vedrørende dette. Ta Kontakt med oss vedrørende dette.

Som forbruker bør du kontrollere at en e-butikk er godkjent som Sertifisert E-handel ved å klikke på etiketten for Sertifisert E-handel.

Hvis du er usikker på om et nettsted som har publisert merkingen for Sertifisert E-handel virkelig er det, kan du ta kontakt med oss.

Endringer


Alle vilkår og betingelser kan endres uten varsel.